Grapevinen eettiset periaatteet, arvot ja vastuullisuuskäytännöt

VASTUULLISUUSOHJELMA

Eettiset periaatteet

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ihmisten perusoikeuksia, mukaan lukien oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, yksityisyyden suojaan ja vapauteen syrjinnästä.

Yksityisyyden suoja

Suojaamme asiakkaiden ja työntekijöiden henkilötietoja ja noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä.

Ympäristö

Vähennämme kaikin käytettävissämme olevin keinoin ympäristövaikutuksiamme. Kierrätämme jätteet asianmukaisesti sekä pyrimme minimoimaan liikkumisestamme muodostuvat päästöt.

Rehellinen markkinointi

Emme harjoita harhaanjohtavaa tai petollista markkinointia, omaan tai asiakkaamme lukuun. Noudatamme myös kaikkia asiaankuuluvia markkinointisääntöjä ja -standardeja.

Arvot, joihin liiketoimintamme pohjaa:

USKALLAMME. VÄLITÄMME.
OLEMME AVOIMIA.

Vastuullisuuskäytännöt

Ympäristövastuu

Sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksiamme kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, mm. vähentämällä hiilidioksidipäästöjämme ja hallitsemalla jätehuoltoa.

Käytännön tasolla lajittelemme toimiston jätteet asianmukaisesti sekä kierrätämme toimiston käytetyt ja käytöstä poistettavat tarvikkeet ja kalusteet. Vähennämme päästöjämme muun muassa ostamalla uusiutuvaa sähköä, kulkemalla työ- ja kokousmatkat mahdollisuuksien mukaan julkisen ja vähäpäästöisen liikenteen tarjoamin keinoin sekä lentämällä vain erityisen tärkeisiin kokouksiin tai tilaisuuksiin.

Sosiaalinen vastuu

Sitoudumme toimimaan vastuullisesti kaikissa liiketoiminnan osa-alueissa, edistämään tasa-arvoa ja monimuotoisuutta sekä tukemaan työntekijöidemme kehittymistä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Meillä erilaisuus on rikkaus. Monipuoliset taustat tuovat asiantuntijoillemme näkemystä ja kokemusta, josta on iloa ja hyötyä sekä tiimeille että asiakkaille. Rekrytoidessamme uusia asiantuntijoita, emme katso hakijan koulutusta, sukupuolta tai etnistä taustaa, vaan hakijan on hyvä omata yrityksen arvoja vastaava moraalinen kompassi sekä asiakasta ja kollegoita kunnioittava asenne.

Asiantuntijoidemme jatkuva kehittyminen on meille elintärkeää. Siksi kannustamme kouluttautumiseen muun muassa tarjoamalla ulkopuolisten järjestämiä koulutuksia sekä järjestämällä sisäisiä koulutuksia sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden että omien osaajiemme voimin.

Työntekijöiden hyvinvointia tuetaan monin tavoin. Laaja ja toimiva työterveyshuolto, sopiva työn määrä, työlainsäädännön pituiset työpäivät ja lain silmissä ylimääräiset lomapäivät ovat olleet käytäntömme yrityksen perustamisesta saakka. Yhdessä suunnittelemme ja toteutamme myös virkistyspäiviä ja muita työajan ulkopuolisia tapahtumia, jotka omalta osaltaan sekä rakentavat yhteisöllisyyttä, mutta myös tuovat iloa työn arkeen.

Turvallisuus toimistotyössä on lähinnä henkistä turvallisuutta. Tätä rakennamme ja kehitämme avoimen viestintäkulttuurin voimin. Yhdessä on määritelty, sovittu sekä kirjattu miten ja milloin viestimme sisäisesti ja asiakkaalle, jotta viestintä ei kuormita liikaa työajalla tai työajan ulkopuolella. Kaikilla meillä on myös mahdollisuus antaa anonyymia palautetta milloin vaan. Kerran kuussa kysymme kuulumisia anonyymin Duunibarometrin kautta ja vuosittain laajemmin Great Place to Work -tutkimuksen keinoin. Pidämme myös huolen siitä, että toimistomme on turvallinen sekä terveellinen työympäristö.

Hyvä hallintotapa

Noudatamme hyvän hallintotavan periaatteita, kuten läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta, osakkeenomistajien oikeuksien kunnioittamista ja riskienhallintaa. Tavoitteenamme on varmistaa, että yrityksen johto ja päätöksenteko ovat vastuullisia ja että kaikki sidosryhmät voivat luottaa yritykseen pitkällä aikavälillä. Yrityksen hallintojärjestelmät on suunniteltu tukemaan vastuullista toimintaa ja ylläpitämään korkeaa eettistä tasoa kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Palkkamallit ja palkitsemisjärjestelmät on Grapevinessa avoimesti viestitty kaikille työntekijöille. Pyrimme myös siihen, että palkan määräytymisperusteet ovat kaikille osapuolille selkeitä ja oikeudenmukaisia. Sukupuoli tai muut yksilöön liittyvät ominaisuudet eivät vaikuta palkan tai muun korvauksen muodostumiseen.

Mainittakoon myös, että Grapevine on yksi Vastuugroupin Luotettava Kumppani -yrityksistä.

Toimitusketjun vastuu

Pidämme huolta siitä, että oma toimitusketjumme noudattaa vastuullisen yritystoiminnan periaatteita. Ostamamme tarvikkeet pyrimme hankkimaan kotimaisilta, luotettavilta kumppaneilta, ja mikäli käytämme asiakastöissämme alihankkijoita tai ostamme palvelua itsellemme toiselta yritykseltä, edellytämme kumppaniltamme sitä, että se noudattaa parhaansa mukaan ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun periaatteita sekä hyvää hallintotapaa.

Sidosryhmävuorovaikutus

Käymme jatkuvasti avointa vuorovaikutusta asiakkaidemme, toimittajiemme, työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteenamme on ymmärtää heidän tarpeitaan ja odotuksiaan sekä saada palautetta vastuullisuusohjelmastamme, jotta voimme kehittää sitä edelleen vastaamaan sidosryhmien tarpeita.

Raportointi ja seuranta

Vastuullisuusohjelman menestyksen mittaamiseksi ja sen jatkuvan kehittämisen takaamiseksi kysymme sidosryhmiemme mielipidettä anonyymilla kyselyllä vuosittain. Näin seuraamme ja arvioimme vastuullisuusohjelmamme vaikutuksia ja teemme tarvittavat muutokset sen parantamiseksi. Kyselyn tulokset julkaistaan verkkosivuillamme ja viestitään erikseen sekä sisäisesti että muun asiakasviestinnän yhteydessä. Raportointi ja seuranta on yrityksen hallituksen ja johtoryhmän vastuulla.